Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just)

Valorile Asociației ,,Vocea Justiției’’ sunt cu referire:
la societate - “Democrație și Atitudine”; la țară - “Datorie și Loialitate”; la indivizi - “Libertate și Demnitate”; la justiție - “Independență și Integritate”; la instituții publice - “Responsabilitate și Transparență”.

Statutul Asociației

 • A P R O B A T
  la Adunarea Generală
  a Asociaţiei Obşteşt
  necomerciale ”VOCEA JUSTIȚIEI”
  în baza procesului-verbal nr.1 din
  din 24 ianuarie 2021

 • Î N R E G I S T R A T
  de Agenția Servicii Publice,
  Secția înregistrări organizații
  Secția înregistrări organizații
  nr.1019620009211
  Șef Secție Ignat Veronica
  «22» Martie 2021

 • S T A T U T U L
  Asociaţiei Obşteşti
  ”ASOCIAȚIA JUDECĂTORILOR VOCEA JUSTIȚIEI”

1.1 Asociaţia Obştească ”Vocea Justiției”, în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească ”Vocea Justiției”. Prescurtarea denumirii este ”Vox Just”, iar această formă va putea fi folosită în toate actele oficiale emanând de la organele asociației.

1.3 Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale şi prezentul statut.

1.4 Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».

1.5 Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Agenția Servicii Publice, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.6 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

1.7 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică.

1.8 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

1.9 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.10 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

2.1 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

2.3 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şistatului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

2.5 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

3.1.Misiunea și valorile asociației:

3.1.1. Misiunea asociației este aceea de a contribui la progresul social și evoluția individuală promovând cultura democrației, supremației legii și autoritatea justiției, de a solidariza oamenii cu privire la drepturi și îndatoriri, de a contribui la asigurarea independenței justiției și de a susține judecătorii în desfășurarea activității de înfăptuire a justiției fără imixtiuni din interior sau din exterior, de a contribui la dezvoltarea culturii juridice, moralității și integrității în societate.

3.1.2.Valorile asociației sunt cu referire: la societate - "Democrație și Atitudine"; la țară - "Datorie și Loialitate”; la indivizi - "Libertate și Demnitate"; la justiție - "Independență și Integritate"; la instituții publice - "Responsabilitate și Transparență".

 

3.2. Scopul asociației:

3.2.1. Scopul asociației este promovarea libertății, întărirea democrației, susținerea statului de drept, buna guvernare, promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acest scop va fi realizat prin acțiuni civice, juridice, educative, culturale și sociale, adoptând poziții și reacții publice și desfășurând proiecte și programe specifice.

3.2.2.Organizația își propune să devină un centru de studiu, analiză și sinteză pentru întreg sistemul de justiție, pornind de la învățământul juridic, continuând cu instituțiile juridice și terminând cu profesioniștii care își desfășoară în mod direct sau sunt auxiliari în sistemul de justiție. Pentru aceasta va face studii și cercetări, va realiza acțiuni de promovare, va oferi asistență tehnică și va face consultanță de specialitate, va gândi și promova strategii și politici.

3.2.3.Asociația va desfășura și acțiuni de prevenire, alertând decidenții, sistemul și opinia publică cu privire la chestiunile ce intră în sfera sa de activitate.

3.3. Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:

a) independența justiției, imparțialitatea magistraților și integritatea judiciară;

b) meritocrația în sistemul de justiție și administrație;

c) reformarea și modernizarea justiției, în scopul unei administrări eficiente a sistemului de justiție și realizarea unui act de justiție în mod competent și cu celeritate;

d) însușirea de către publicul larg a unor valori esențiale precum: democrația, supremația legii, libertatea, civismul, independența justiției, drepturile omului, integritatea;

e) cunoașterea, exercitarea și respectarea de către toate persoanele a drepturilor civile și politice, respectiv a drepturilor economice, sociale și culturale;

f) educarea societății cu privire la aspecte juridice;

g) creșterea calității în activitatea de educație și cea desfășurată de profesioniștii dreptului;

h) instaurarea principiului legalității în activitatea instituțiilor și autorităților publice și în viața cotidiană a cetățenilor;

i) transparența activității organelor instituțiilor și autorităților publice și de interes public, inclusiv a serviciilor de informații;

j) responsabilitatea și integritatea în societate, în special în rândul celor care ocupă o poziție de demnitate sau o funcție publică;

k) susținerea eforturilor și politicilor anticorupție, precum și a activității instituțiilor publice specializate în lupta anticorupție;

l) asigurarea accesului la justiție al cetățenilor, atât fizic, cât și intelectual cu privire la cunoștințe juridice, legislație și jurisprudență;

m) exercitarea libertății de exprimare cu responsabilitate și conform legislației aplicabile;

n) nediscriminarea persoanelor în fața organelor statului și în societate;

o) apărarea și promovarea drepturilor membrilor asociației.

3.4. Acțiunile asociației:

Acțiunile asociației vor cuprinde promovarea, susținerea, sensibilizarea, educarea cu privire la obiectivele menționate mai sus, prin acțiuni concrete precum cele din lista următoare:

 

a) va realiza un site de internet propriu unde vor fi postate toate hotărârile, publicațiile și dezbaterile membrilor asociației, inclusiv cele ale organelor de conducere;

b) va adopta poziții publice cu privire la inițiative, proiecte, acte normative, discursuri cu incidență în domeniul de preocupare a asociației;

c) va concepe și va derula proiecte, cu finanțare proprie ori finanțări publice sau private, interne sau externe;

d) va înființa un centru de perfecționare și de pregătire aplicată pentru profesioniștii din justiție și doritorii de a activa în acest domeniu;

e) va organiza conferințe, dezbateri publice, mese rotunde, workshop-uri, școli de vară, webinarii, cu participare internă și externă, pe teme specifice valorilor democratice și a statului de drept;

f) va efectua, publica și valorifica inclusiv prin vânzare traduceri ale unor documente, materiale și standarde din domeniul de activitate al asociației;

g) va atrage atenția asupra acestora și va susține în mod public acțiunile desfășurate de instituții publice și organe neguvernamentale cu privire la nediscriminare, inclusiv în relațiile de familie, la asigurarea respectării standardelor internaționale cu privire la condițiile de derulare a actelor de educație, actelor de justiție și a condițiilor din penitenciare;

h) va publica în mediul on-line materiale pe teme din domeniul său de activitate;

i) va elabora un newsletter referitor la principalele știri de interes și mai ales a noii legislații;

j) va iniția și participa la parteneriate încheiate cu alte organizații profesionale ale juriștilor și cu organizații ale societății civile sau alți parteneri interesați de proiectele de consolidare a statului de drept, reformă a sistemului de educație și de administrare a justiției;

k) va identifica problemele privind procesul de reformă și va formula propuneri pentru îmbunătățirea și dezvoltarea acestuia în toate sectoarele sistemului judiciar și educațional;

l) va încuraja comunicarea dintre profesiile juridice, cadrele didactice și societatea civilă;

m) va efectua activități de cercetare științifică în domeniul juridic, civic și politic;

n) va iniția și dezvolta colaborări naționale și internaționale cu organizații similare;

o) va efectua studii și sondaje de opinie asupra populației și profesioniștilor care își desfășoară activitatea în sistemul de justiție și de educație;

p) va participa activ la dialogul social și va pune în valoare experiența, cunoștințele și informațiile acumulate de membrii săi, facilitând astfel elaborarea politicilor, deciziilor și a actelor normative ce interesează aspecte ce țin de sistemul judiciar, de educație civică și juridică, de descoperire și promovare a valorilor;

q) va iniția, va derula și va susține proiecte de educație juridică în unitățile de învățământ;

r) va reprezenta în public și în fața autorităților și a instituțiilor interesele magistraților, polițiștilor, profesiilor juridice liberale, profesioniștilor dreptului, funcționarilor publici cu statut special, mediatorilor, studenților și cadrelor didactice ale facultăților de drept, de științe politice și de științe administrative;

s) va efectua orice alte activități conforme cu misiunea și scopul său și decise de Adunarea Generală sau Consiliul de Administrare;

t) desfășurarea unor cursuri și activități de formare profesională a studenților, cadrelor didactice, profesioniștilor și adulților, cursuri care vor fi supuse certificării prevăzute de legislația în vigoare;

u) activități desfășurate fie individual, fie în cooperare cu alte structuri neguvernamentale sau chiar cu instituții guvernamentale, de promovare, protecție și monitorizare a modului de implementare a legislației naționale și instrumentelor internaționale cu privire la domeniul de activitate al asociației, inclusiv drepturi, corupție, sistemul de justiție, dizabilități, condiții din penitenciare;

v) desfășurarea activităților de editare și tipărire de cărți, broșuri și alte asemenea materiale necesare pentru îndeplinirea scopului asociației.

3.5. Metodele de realizare a obiectivelor:

Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

a) să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;

b) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;

d) să desfăşoare activitate editorială;

e) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

f) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

g) să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

h) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi donaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

i) să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

j) să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;

k) să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare

4.1. Membri ai Asociaţiei ”Vocea Justiției” pot fi judecătorii, precum și foștii judecători din Republica Moldova care:

a) cunoscând statutul şi regulamentele interioare ale acesteia, sunt de acord cu prevederile lor;

b) ale căror acțiuni și activitate nu contravin prevederilor prezentului Statut;

c) se conduc de principiile independenței, imparțialității și integrității în activitate și în viață;

d) se bucură de o reputație ireproșabilă și respect în societate;

e) şi înţeleg ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopurilor Asociaţiei;

f) îşi manifestă expres intenţia de a deveni membru al asociaţiei şi depune o cerere de aderare adresată Consiliului de Administrare. Cererea va fi formulată în scris şi poate fi adresată şi folosind mijloace electronice de comunicare (fax, internet). Ea va fi însoţită de informaţii referitoare la experienţa profesională şi de informaţii de contact – adresă de e-mail, telefon şi adresa poştală la care poate primi direct comunicările scrise.

4.2. Începerea calității de membru

a) Aprobarea înscrierii în Asociaţie a membrilor se va face periodic de către Consiliul de Administrare.

b) Membrii fondatori sunt de drept membri ai Asociaţiei.

c) Informaţiile privind datele de identificare şi de contact ale membrilor Asociaţiei sunt confidenţiale, cu excepţia cazului în care aceştia sunt de acord cu divulgarea lor publică. Asociaţia va face publică identitatea şi numărul membrilor săi.

4.3. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să ia parte la acţiuni ale căror scop să reprezinte consolidarea statului de drept, susţinerea continuării reformelor din justiţie, descoperirea şi promovarea valorilor precum şi educaţia juridică şi civică în instituții de învățământ;

b) să participe la acţiunile organizate de Asociaţie şi să facă propuneri Adunării Generale;

c) să fie aleşi în Consiliul de Administrare al Asociaţiei, conform prevederilor prezentului Statut;

d) să propună, să ceară şi/sau să iniţieze realizarea de acţiuni şi proiecte conforme cu scopul şi obiectivele Asociaţiei, cu aprobarea şi susţinerea Adunării Generale;

4.4. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii :

a) să respecte prevederile Statutului şi ale regulamentelor interne ale Asociaţiei;

b) să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza direct sau indirect scopurile sau interesele Asociaţiei;

c) să achite cotizaţia stabilită anual de Adunarea Generală.

4.5. Încetarea calitatii de membru al Asociaţiei

Calitatea de membru încetează pentru producerea de prejudicii morale şi/sau materiale Asociaţiei sau angajarea în activităţi ce contravin Statutului, regulamentelor interne şi hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei, sau care sunt contrare legii şi ordinii de drept. Calitatea de membru al persoanei fizice încetează și prin deces.

5.1. Adunarea Generală

1. Adunarea Generală este organul de conducere al asociației. Ea este compusă din toți membrii activi ai Asociației.

2. Ea se reuneşte obligatoriu anual şi ori de câte ori este necesar, în timpul anului, precum şi la cererea Consiliului De Administrare sau a cel puţin 25% din numărul membrilor. Datele de întrunire ale Adunării Generale vor fi anunţate prin decizie a Consiliului De Administrare.

3. Adunarea Generală este valabil constituită în prezenţa a 50% din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

4. Se consideră constituire statutară a Adunării Generale orice modalitate colectivă de comunicare în mediul electronic/online între toţi membrii acesteia, cu următoarele condiţii:

a) Va fi putea fi folosit orice sistem de mailing, reţea de socializare sau alte mijloace de comunicare moderne care să poată permite distribuirea şi confirmarea primirii informaţiei în format electronic simultan către toţi membrii Asociaţiei care şi-au trecut în cererea de aderare datele de contact de orice tip ori a cărei schimbare a fost indicată ulterior;

b) Va fi avută în vedere o perioadă de 7 zile între data distribuirii informaţiei şi data la care se vor număra voturile privind propunerile de hotărâri adresate Adunării Generale. Propunerile vor fi făcute în formă afirmativă conform prevederilor punctului f) de mai jos. Orice vot negativ va conţine o argumentare succintă, indiferent de conţinutul acesteia. Perioada de 7 zile poate fi redusă la propunerea Consiliului de Administrare doar în situaţii excepţionale ce trebuiesc motivate de către Consiliul de Administrare şi transmise prin mediul electronic odată cu distribuirea informaţiei;

c) Cât timp se poate dovedi că propunerea de hotărâre a fost trimisă şi recepţionată electronic de un membru al Asociaţiei, se consideră aprobată tacit orice propunere care nu a primit un vot negativ în intervalul de 7 zile.

d) Obligaţia coordonării dezbaterilor şi comunicărilor colective revine Consiliului de Administrare, care poate propune extinderea termenului în funcţie de problematica dezbaterii, dar nu mai mult de 20 de zile.

e) Orice hotărâre va fi considerată aprobată după trecerea termenului de 7 zile. Se vor număra voturile negative, abţinerile, voturile exprimate pentru adoptarea propunerilor şi cele tacite în condiţiile punctului c) de mai sus.

f) Orice membru poate face propuneri Adunării Generale cu minimum 7 zile înainte de data organizării adunării. Pentru a fi validată ca propunere, Consiliul de Administrare se va pronunţa argumentat asupra acceptării sau respingerii acesteia.

5. Orice hotărâre a Adunării Generale, pentru a fi valabilă, trebuie postată pe internet într-un domeniu la care au acces toţi membrii Asociaţiei sau trebuie comunicată fiecăruia din membri folosind o modalitate colectivă de comunicare electronică.

6. Pentru a certifica în scris o hotărâre a Adunării Generale, Preşedintele Consiliului de Administrare va semna pentru conformitate data hotărârii, textul acesteia şi numărul de voturi cu care aceasta a fost adoptată. Orice menţiune despre „hotărâri ale Adunării Generale” cuprinsă în prezentul Statut înseamnă că acestea vor fi luate conform procedurii menţionate anterior, dacă nu se prevede expres o altă modalitate.

7. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) Aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi cheltuieli ale Asociaţiei;

b) Aprobă Programul Anual de Activitate al Asociaţiei;

c) Aprobă bugetul Asociaţiei;

d) Alege şi revocă Consiliul de Administrare al Asociaţiei;

e) Alege şi numeşte Cenzorul Asociaţiei;

f) Numeşte membrii de onoare ai Asociaţiei;

g) Aprobă raportul anual al Consiliului de Administrare;

h) Aprobă raportul anual al Cenzorului;

i) Hotărăşte deschiderea de filiale şi de sucursale, în ţară şi în străinătate;

j) Hotărăşte asupra oricărei modificări a prezentului statut;

k) Hotărăşte în unanimitate încetarea Asociaţiei, dizolvarea şi lichidarea ei, în condiţiile legii.

5.2. Consiliul de Administrare

1. Organul consultativ al Asociaţiei este Consiliul de Administrare.

2. Numărul membrilor Consiliului de Administrare este minim- 2, maxim - 5, însă acesta poate fi modificat de Adunarea Generală începând din anul 2022, odată cu alegerile anuale privind componenţa acestuia.

3. Mandatul Consiliului de Administrare este de 1 an.

4. Consiliul de Administrare va fi ales anual de către Adunarea Generală.

5. În cazul în care, din orice motiv, oricare din membrii fondatori ai Consiliului De Administrare nu mai poate deține această calitate, Adunarea Generală va hotărî asupra înlocuirii acestuia în prima ei şedinţă.

6. Consiliul De Administrare se reuneşte obligatoriu cel puţin o dată la două luni sau la cererea Preşedintelui Asociației, a oricăruia din membrii Consiliului ori la cererea a cel puţin 25% din numărul de membri activi ai Adunării Generale.

7. Ședințele se pot defășura inclusiv în mediul virtual.

8. În prima şedinţă a Consiliului De Administrare de după data constituirii, acesta va putea decide, dacă este cazul, asupra numirii unor vicepreşedinţi şi asupra modalităţilor în care Asociaţia va putea fi reprezentată în mod public.

9. Cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor îşi poate depune candidatura în formă scrisă şi/sau electronic orice membru activ al Asociaţiei, cu condiţia de a prezenta un program succint privind proiectele pe care le va pune în aplicare în interesul Asociaţiei şi a membrilor săi. Un membru al Asociaţiei nu poate fi ales mai mult de 7 ori în Consiliul De Administrare, cu excepţia cazului în care Adunarea Generală hotărăşte altfel.

10. Alegerile pentru Consiliul de Administrare se vor desfăşura în perioada 20-30 a lunii ianuarie, a fiecărui an.

11. Consiliul De Administrare este valabil constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi şi ia decizii cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. Fracţiunile vor fi rotunjite în minus [de exemplu 2/3 din cinci înseamnă că vor fi prezenţi trei membri ai consiliului] .

12. Se consideră constituire statutară a Consiliului De Administrare orice modalitate colectivă de comunicare în mediul electronic între toţi membrii acestuia, cu următoarele condiţii:

a) Va fi folosit un sistem care va permite distribuirea şi confirmarea primirii informaţiei în format electronic simultan către adresele de e-mail indicate de membrii Consiliului De Administrare;

b) Va fi avută în vedere o perioadă de 3 zile între data distribuirii informaţiei şi data la care se vor număra voturile privind deciziile Consiliului De Administrare. Propunerile vor fi făcute în formă afirmativă. Orice vot negativ va conţine o argumentare succintă, indiferent de conţinutul acesteia. Perioada de 3 zile poate fi redusă cu consensul membrilor Consiliului;

c) Cât timp se poate dovedi că propunerea de decizie a fost trimisă şi recepţionată electronic de un membru al Consiliului, se consideră aprobată tacit orice propunere care nu a primit un vot negativ în intervalul de 3 zile;

d) Obligaţia coordonării dezbaterilor şi comunicărilor colective revine Preşedintelui Consiliului de Administrare, care poate propune extinderea termenului în funcţie de problematica dezbaterii, dar nu mai mult de 7 de zile;

e) Decizia va fi considerată adoptată după trecerea termenului de 3 zile. Se vor număra voturile negative, abţinerile, voturile exprimate pentru adoptarea propunerilor şi cele tacite în condiţiile punctului c) de mai sus.

13. Orice decizie a Consiliului De Administrare va fi postată pe internet într-un domeniu la care au acces toţi membrii Asociaţiei. Pentru a certifica în scris o hotărâre a Consiliului De Administrare, Preşedintele Asociației va semna pentru conformitate data hotărârii, textul acesteia şi numărul de voturi cu care aceasta a fost adoptată.

14. Orice menţiune despre „decizii sau hotărâri ale Consiliului De Administrare” cuprinsă în prezentul Statut înseamnă că acestea vor fi luate conform procedurii menţionate anterior, dacă nu se prevede expres o altă modalitate.

15. Orice act sau decizie a Consiliului de Administrare sau a Preşedintelui care nu este dată în aplicarea unei hotărâri a Adunării Generale poate fi contestată in termen de 10 de zile de la data postării sale în mediul electronic. Contestaţia va fi postată pe site-ul asociaţiei şi va fi supusă dezbaterii Adunării Generale pentru o perioadă de trei zile. Contestaţia trebuie însoţită de o argumentare minimă, iar voturile care o susţin vor trebui exprimate explicit, fără a se aplica principiul aprobării tacite.

16. Consiliul de Administrare are următoarele atribuţii:

a) administrează operaţiunile curente ale Asociaţiei;

b) elaborează şi aprobă Regulamentul intern de funcţionare al Asociaţiei;

c) aprobă înfiinţarea de centre de activitate ale Asociaţiei (departamente) sau alte organisme, în conformitate cu scopul acesteia;

d) aprobă înfiinţarea de entităţi economice proprii sau în regim de asociere şi colaborare;

e) angajează personalul Asociaţiei, conform prevederilor legale de drept al muncii; aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;

f) propune Adunării Generale atribuirea calităţii de membru de onoare;

g) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

h) numeşte, dacă necesităţile Asociaţiei o vor impune, un aparat executiv aflat în subordinea sa, ale cărei atribuţii vor fi stabilite prin hotărârea de numire;

i) acceptă expres donaţiile şi alte liberalităţi făcute Asociaţiei;

j) prezintă anual Adunării Generale un raport de activitate prin Preşedintele Asociației;

k) asigură conducerea eficientă a structurilor proprii (departamente) precum şi a entităţilor proprii sau constituite prin asociere;

l) prezintă anual Adunării Generale bugetul de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului de activitate al Asociaţiei;

m) hotărăşte în privinţa modificării adresei de internet sau domeniului/domeniilor internet utilizate de Asociaţie, precum şi in privinţa modificării sediului Asociaţiei.

n) orice atribuţii care nu sunt în sarcina Adunării Generale.

5.3. Președintele Asociației

17. Organul executiv al Asociației este Preşedintele.

18. Preşedintele este ales dintre membrii Asociației, la Adunarea Generală a Asociației. Preşedintele este ales pentru o perioadă de un an.

5.4. Atribuțiile Preşedintelui Asociației sunt următoarele:

a) îndeplineşte rolul de Administrator al Asociației,

b) are atribuţii de reprezentare şi executare cu care este mandatat de către Consiliul de Administrare prin decizie, prin mandat general sau special. Acestea pot îndeplini unele sau toate atribuţiile prevăzute la art. 14 sau orice alte atribuţii care nu sunt în sarcina Adunării Generale.

c) va reprezenta Asociaţia în relaţiile cu alte organizaţii,

d) va fi deţinătorul ştampilei Asociaţiei,

e) va conduce şedinţele Consiliului de Administrare, în condiţiile mandatului său de reprezentare.

19. Toate operaţiunile şi actele de reprezentare ale Preşedintelui vor fi postate periodic (în funcţie de volumul de activitate şi de importanţa actelor sale) pe internet într-un domeniu la care au acces toţi membrii Asociaţiei.

5.5. Comisia de Cenzori (Cenzorul).

1. Controlul activităţii financiar-contabile a Asociaţiei este exercitat de o Comisie de Cenzori sau un Cenzor numit de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului de Administrare, pentru o perioadă de un an.

2. Cenzor poate fi un membru al Asociației sau o persoană fizică sau juridică care nu este membru al Asociației în bază de Acord.

3. Cenzorul va prezenta anual un raport financiar, în scris, în faţa Adunării Generale. Raportul va fi plasat pe pagina web oficială a Asociației. Raportul financiar va conține toate datele cu privire la patrimoniul Asociației, veniturile și cheltuielile Asociației.

6.1. Patrimoniul Asociației este constituit din aporturile membrilor fondatori și cotizațiile anuale ale membrilor asociației, conform prevederilor Actului Constitutiv.

6.2. Patrimoniul Asociaţiei poate fi completat cu donaţii, subvenţii, contribuţii, bunuri mobile şi imobile, creanţe, acţiuni, fonduri obţinute în ţară şi străinătate în moneda naţională şi valută de către persoane fizice şi juridice, din activităţile proprii şi prin orice alte mijloace oferite de lege. Toate donaţiile se vor înscrie într-un registru de donaţii.

6.3. Pentru a realiza obiectivele prevăzute în statut şi pentru mărirea patrimoniului, Asociaţia poate achiziţiona sau înstrăina bunuri, drepturi de autor, know-how etc., asumându-şi toate obligaţiile şi beneficiind de drepturile aferente acestor tranzacţii.

6.4. Veniturile Asociaţiei provin din:

a) Cotizațiile fondatorilor în mărime de o contribuție unică la fondare în sumă de 2000 lei fiecare.

b) cotizaţiile membrilor asociaţiei în mărime de 100 lei lunar, stabilite de Adunarea Generală,

la propunerea Consiliului De Administrare.

c) donaţii ale membrilor sau terţilor, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate;

d) vânzarea publicaţiilor proprii;

e) taxe pentru participare la cursuri, concursuri sau alte activităţi ştiinţifice sau de cercetare organizate de Asociaţie în cooperare cu terţi, dacă e cazul;

f) veniturile obţinute de Asociaţie din activităţile proprii;

g) alte venituri realizate în conformitate cu prevederile legale.

6.4. Toate tranzacţiile, contractele, transferurile de bani şi valori precum şi orice alte operaţiuni financiare privind patrimoniul Asociaţiei vor fi aprobate de Consiliul De Administrare în conformitate cu prevederile prezentului statut.

6.5. Asociaţia poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravine obiectivelor Asociaţiei sau prevederilor prezentului statut.

6.6. Asociaţia poate deschide cont la orice bancă din ţară sau în străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

7.1. Asociaţia poate fi lichidată sau reorganizată prin hotărârea Adunării Generale în conformitate cu dispoziţiile legii. În cazul dizolvării Asociaţiei bunurile din patrimoniul acesteia rămase după lichidare vor avea destinaţia prevăzută de hotărârea de lichidare a Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

8.1. Dispoziţiile prezentului statut se vor interpreta numai în sensul în care asigură realizarea scopurilor Asociaţiei.

8.2. Asociaţia colaborează şi se poate afilia la organizaţii din ţară şi străinătate care au preocupări similare celor care formează scopul Asociaţiei.

8.3. Prezentul statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai de către Adunarea Generală, conform procedurilor prevăzute de lege pentru adoptarea sa.

8.4. Membrii Asociaţiei recunosc prin aderare prevederile prezentului statut.

Luînd cunoştinţă de prevederile prezentului statut, îl aprobăm în totalitatea lui la Adunarea Generală a membrilor Asociației, astăzi 28 februarie 2021.